En skole ud over det sædvanlige

Lygten Skole er en lille skole med et stort hjerte. Vi lægger vægt på små klasser med nære fællesskaber på tværs af klassetrin. I en tid med høje klassekvotienter og fokus på stordrift er det vigtigt for os at være en skole, der går i en anden retning.
Vi tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse.

Plads til den enkelte

Med en tilstræbt klassekvotient på 20 elever giver det god tid til den enkelte, og undervisningsdifferentiering bliver en reel mulighed. Vi får på den måde plads til at tage individuelle hensyn.

I børnehaveklassen optages der 24 elever, for at sikre en god fast stamme

Pædagogik med hjertet

Faglige resultater er vigtige, fordi de åbner muligheder i den videregående uddannelse, men børn skal være glade for at gå i skole. Barn først, elev bagefter. Vi tror, at al indlæring bliver nemmere i et miljø med trivsel for elever, lærere og forældre.

30. april 2012 modtog vi Undervisningsmiljøprisen. Prisen gives årligt til en grundskole, der formår at skabe og opretholde et særligt godt undervisningsmiljø. Vi er selvfølgelig stolte af den anerkendelse, der er et resultat af, at lærere, forældre og elever har taget ejerskab for deres skole. Læs mere om prisen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Kompetencer, der smitter

Alle lærere og pædagoger på skolen har uddannelse og kompetencer, der kvalificerer dem til at undervise og arbejde med børn. De er stærkt motiverede, og motivation og umiddelbar glæde smitter. Den giver børnene lyst til at lære, undersøge og opdage nye ting. Lærerne er ambitiøse på elevernes vegne og arbejder fokuseret på, at hver enkelt skal nå så langt fagligt set som muligt, altid med udgangspunkt i den enkeltes motivation.

En kristen friskole

Lygten Skole er en kristen friskole, som baserer sine værdier på det kristne budskab.

Vi ønsker, at børnene lærer nogle af de grundlæggende værdier som kristendommen repræsenterer, så de opbygger empati og omtanke for mennesker omkring dem. Samtidig skaber de selv forudsætninger for et godt liv.

Det er ingen forudsætning, at man går kirke eller i det hele taget tror på Gud. Vi ønsker at lade den kristne grundtanke gennemsyre livet på skolen. Vi ser mennesket som skabt i Guds billede, unikt og perfekt med alle dets styrker og svagheder. Mennesket er skabt til et liv i fællesskab på tværs af alder, køn, kulturel baggrund og politiske holdninger.

Musik, der spreder glæde

Vores hverdag er fyldt med musik. Vi har en projektorienteret musikskole, der på tværs af klasser samler elever, der skriver sange, indspiller og producerer musik, vi har flere sammenspilshold, og tænker musik ind i den faglige undervisning. Sanglege og klassisk musik og andre musiske udtryk bliver ofte brugt i andre fag som understøttende krydderi og variation.

Plads til alle

Respekt, tolerance og åbenhed er helt naturlige elementer i vores fællesskab. Vi har elever med mange forskellige kulturelle og religiøse baggrunde, som hver dag bidrager til et internationalt miljø, hvor hele verden er med i skole. Vores elever lærer, at forskellighed kun er en berigelse.

Seksualundervisning


Funktion

I min rolle som didaktisk sexolog- og seksualunderviser ønsker jeg at fremme børns og unges trivsel på Lygten Skole i endnu højere grad. Jeg fungerer som sparringspartner for personalet, og så sørger jeg for at undervisningskravene bliver overholdt. Dette finder vi på Lygtens Skole vigtigt at prioritere, da en af vores kerneværdier er at fremme sundhed og trivsel samt elevernes evne til at respektere og anerkende hinanden trods forskelligheder.

Seksualundervisning:

Lygten Skoles seksualundervisning er baseret på rettigheder, fællesskab og elevinddragelse. Vi fokuserer på at inkludere seksualundervisning i løbet af hele året, så emnet om seksualitet og alt hvad det indebærer, bliver et naturligt emne blandt eleverne og i fællesskab med lærerne.